• Ogólnopolski konkurs plastyczny „Kolorowy Piórnik”

     • Świetlica szkolna „Słoneczko” przystąpiła do Ogólnopolskiego konkursu
      plastycznego „Kolorowy Piórnik”, którego organizatorem było Polskie Radio
      Dzieciom z siedzibą w Warszawie. Zadaniem konkursu było wykonanie pracy
      plastycznej przedstawiającej swoją szkołę lub klasę, ale tylko w jednym,
      ulubionym kolorze.
      Pracę na konkurs wykonali: Laura z klasy IIIa, Daria i Olek z klasy IIa oraz Inez
      z klasy VIa. Czekamy na wyniki konkursu.

     • Urodziny „Świetliczaków”

     • Począwszy od września, w każdym miesiącu, będziemy świętować urodziny
      każdego Świetliczaka. 30 września, piątka dzieci, obchodziła takie urodziny:
      Nina z klasy I, Piotrek i Bartek z klasy IIa oraz Laura i Oskar z klasy IIIa.
      Dzieci zaśpiewały tradycyjne sto lat i wykonały pamiątkowe życzenia
      solenizantom. Oczywiście był słodki poczęstunek - czekoladowe babeczki dla
      wszystkich Świetliczaków. A każdy solenizant otrzymał pamiątkowy dyplom
      oraz prezent – niespodziankę.

     • „Mali naukowcy. Ile chemii i fizyki jest wokół nas?”

     • Wychowawcy świetlicy szkolnej „Słoneczko” realizują projekt edukacyjny
      „Mali naukowcy. Ile chemii i fizyki jest wokół nas?”, którego organizatorem
      jest Uniwersytet Dzieci.
      W czasie zajęć dzieci będą eksperymentować i samodzielnie wyciągać wnioski
      z obserwacji tego, co je otacza. Wykorzystując łatwo dostępne materiały,
      zbadają właściwości metalu, drewna, plastiku, szkła i mydła. Wykonają również
      doświadczenie ilustrujące etapy oczyszczania wody w oczyszczalni i ocenią
      wytrzymałość podstawowych materiałów budowlanych. Sprawdzą, które
      materiały przemakają, a które nie. Nauczą się też rozpoznawać stany skupienia.
      Zajęcia projektowe, choć opierają się przede wszystkim na eksperymentach, są
      także doskonałą okazją do pracy kreatywnej i wykorzystania zdobytej wiedzy w
      praktyce. Dzieci m.in. stworzą własne kule kąpielowe czy nieprzemakalny
      papier. 
      Zamienimy salę świetlicową w małe laboratorium. Zachęcimy dzieci do
      odkrywania właściwości różnych surowców i materiałów.

     • Superbohaterzy nauki. Dokąd może nas zaprowadzić ciekawość?

     • Wychowawcy świetlicy szkolnej „Słoneczko” realizują projekt edukacyjny
      „Superbohaterzy nauki. Dokąd może nas zaprowadzić ciekawość?”, którego
      organizatorem jest Uniwersytet Dzieci.
      Podczas zajęć uczniowie poznają mechanizmy działania wielu zjawisk
      przyrodniczych: dowiedzą się, dlaczego statek unosi się na wodzie, skąd się
      bierze para wodna czy jak działa fala dźwiękowa. Będą trenować współpracę
      i samodzielne myślenie. Zyskają poczucie, że każdy może wpaść na świetny
      pomysł, a nauka to niekończąca się przygoda!
      Przewodnikami w tym projekcie będą wizjonerzy swoich czasów - osoby,
      których ciekawość zmieniła nasze myślenie o świecie. Będziemy inspirować
      dzieci do poznawania swoich możliwości i poszukiwania wiedzy!

     • Ogólnopolski projekt edukacyjny „Zdrowo jem, więcej wiem”

     • Świetlica szkolna „Słoneczko” realizuje zadania w ramach Ogólnopolskiego
      projektu edukacyjnego „Zdrowo jem, więcej wiem”.
      Głównym celem projektu jest wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych
      poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na
      temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych.
      Ważnym celem jest również uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a
      występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej
      aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej.

     • Ogólnopolski program edukacyjny „Akademia Bezpiecznego Puchatka”

     • Świetlica szkolna „Słoneczka” bierze udział w Akademii Bezpiecznego
      Puchatka - to ogólnopolski program edukacyjny, obejmujący tematykę związaną
      z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz
      w Internecie.
      Szkoła jest miejscem, w którym dzieci spędzają większość czasu. Nie tylko
      zdobywają tam wiedzę, ale także nawiązują relacje z rówieśnikami, budują się
      sympatie i antypatie oraz kształtuje się ich pozycja w grupie. Powinny zatem
      czuć się w jej środowisku dobrze i bezpiecznie. Dlatego w świetlicy, w czasie
      różnorodnych zajęć, wychowawcy wyrabiają w uczniach postawy pełne
      szacunku do odmienności i indywidualności każdego członka grupy
      świetlicowej.

     • Ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna „Kolejowe ABC”

     • Świetlica szkolna „Słoneczko” przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej z zakresu bezpieczeństwa kolejowego „Kolejowe ABC”.  Kampania realizowana jest przez Urząd Transportu Kolejowego.
      Celem realizowanych zadań będzie uwrażliwienie dzieci na zasady bezpieczeństwa obowiązujące na przejazdach kolejowych, dworcach, peronach i w pociągach oraz promowanie wzorców odpowiedzialnego zachowania się  w pobliżu torów.
      W trakcie zajęć uczniowie zdobywają umiejętności prawidłowego zachowania w przypadku wystąpienia zagrożenia dla bezpieczeństwa uczestników ruchu kolejowo-drogowego. Uczą się zasad prawidłowego przekraczania przejazdów kolejowych, bezpiecznego zachowania w pobliżu torów, w pociągu, na dworcu
      i peronie. Poznają też znaki drogowe stawiane przed przejazdami kolejowymi. Jednym z wykonanych już zadań było wykonanie pracy plastycznej - projektu miasteczka „Peronowo” lub jego fragmentu w ramach konkursu „Kierunek- Bezpieczeństwo”.
      Projekt trwa do września 2023 r.

     • „Godziny wychowawcze ze światem”

     • Świetlica szkolna „Słoneczko” przystąpiła do ogólnopolskiego programu
      edukacyjnego „Godziny Wychowawcze ze Światem”.
      Celem realizacji zadań będzie nie tylko informowanie o tym, jaki nasz świat jest
      obecnie, ale także kształtowanie postaw, które pomogą nam uczynić go bardziej
      sprawiedliwym w przyszłości. W związku z tym na zajęciach dzieci poznają
      takie wartości jak: solidarność, szacunek, godność ludzka czy sprawiedliwość,
      bez względu na pochodzenie. Po skończonym programie, uczniowie i uczennice
      poczują się bardziej odpowiedzialne za swoje codzienne wybory i zachowania,
      które wpływają również na ludzi w innych częściach świata.

     • Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Z kulturą mi do twarzy”

     • Świetlica szkolna „Słoneczko” przystąpiła do Międzynarodowego Projektu
      Edukacyjnego „Z kulturą mi do twarzy”. Projekt trwa do czerwca 2023 r.
      Cele projektu to :
      - wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających
      bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);
      - wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;
      - formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;
      - rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką;
      - ukierunkowanie ucznia ku wartościom;
      - kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych - kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami i historią w sposób dostępny dziecku.
      - zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie.
      - współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz szkoły.
      Realizacja zadań będzie odbywała się w ramach czterech modułów:
      Moduł I - W krainie Muz.
      Moduł II - Tu jest moje miejsce.
      Moduł III - Kocham, lubię, szanuję.
      Moduł IV - Kultury świata.

     • Dzień Chłopaka

     • Dzień Chłopaka to okazja, by w kilku słowach wyrazić swoje uczucia i sprawić
      wiele radości chłopakom w każdym wieku. W świetlicy szkolnej „Słoneczko”
      każdy chłopiec otrzymał pamiątkowy medal, krawat oraz słodką niespodziankę.
      Czego możemy im życzyć z okazji ich święta?

      Z okazji tego wyjątkowego święta,
      my, dziewczyny, życzymy każdemu chłopcu,
      sukcesów - tylko największych,
      ciasteczek - tylko najsłodszych,
      i samochodów - tylko tych najszybszych!

     • Ogólnopolska Akcja Czytelnicza „Czytamy z Sercem”

     • Świetlica szkolna „Słoneczko” wzięła udział w Ogólnopolskiej Akcji
      Czytelniczej „Czytamy z Sercem” organizowana w ramach obchodów dwóch
      świąt odbywających się 29 września – Ogólnopolskiego Dnia Głośnego
      Czytania oraz Światowego Dnia Serca.
      Główne cele akcji to: promocja literatury i czytelnictwa, poszerzanie wiedzy
      uczestników na temat serca – budowy tego organu, jego funkcjonowania, chorób
      i symbolik, rozwijanie w uczestnikach akcji wrażliwości na cierpienie i potrzeby
      osób chorych, propagowanie zdrowego stylu życia jako jednej z form
      przeciwdziałania chorobom układu sercowo-naczyniowego. 
      W ramach akcji dzieci wzięły udział w kilku działaniach: głośne czytanie
      tekstów o sercu, układanka puzzle-serce, układanie obrazków w odpowiedniej
      kolejności
      - tętno człowieka i zwierząt, labirynty, dokończenie malowania serca,
      kolorowanie serc według podanych wzorów

     • Ogólnopolski projekt edukacyjny „Świetliczaki na tropie... kolorów Świata”

     • ​​​​​​​Świetlica szkolna „Słoneczko” przystąpiła do ogólnopolskiego projektu
      edukacyjnego w ramach Akademii Świetlicowej – pt.  „Świetliczaki na tropie...kolorów Świata”.
      Cele projektu to:
      - wychowanie ucznia aktywnego, świadomego swoich możliwości i posiadającego umiejętność współistnienia z przyrodą;
      - uwrażliwienie dzieci na piękno otaczającego świata i potrzebę ochrony przyrody;
      - działanie na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie naszego kraju i świata;
      - rozwijanie zdolności manualnych ucznia;
      - zainicjowanie współpracy między placówkami w całej Polsce.
      Projekt trwa do maja 2023 r.

      Barwy flagi olimpijskiej symbolizują poszczególne kontynenty, które będą tematem przewodnim trzeciej edycji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego. W czasie zajęć, uczniowie będą zwiedzali poszczególne kontynenty. Projekt składa się z 6 modułów – 5 dotyczących barw odpowiadających kolejno Europie, Azji, Afryce, Ameryce i Australii z Oceanią oraz jeden wspólny „kolorowy” – odnoszący się do wszystkich kontynentów.

      ​​​​​​​

     • „Mój wymarzony eko-robot pomaga sprzątać świat"

     • Chętne dzieci, które uczęszczają na świetlicę szkolną wykonywały prace
      plastyczne na V Międzyszkolny konkurs plastyczny szkół podstawowych.
      Zadaniem uczestników było samodzielne wykonanie pracy plastycznej na temat
      „Mój wymarzony eko-robot pomaga sprzątać świat”. Czekamy teraz na wyniki
      konkursu.

     • Międzynarodowy Dzień Kawy

     • Kawa, czyli źródło codziennej energii i przyjemności wielu osób, po prostu
      musi mieć swoje święto, Święto kawy zostało ustanowione zaledwie dwa lata
      temu. Jego twórcą było International Coffee Organization. Miłośników kawy
      znajdziemy w każdym zakątku ziemi. W czasie zajęć unosił się aromat kawy.
      Dzieci w czasie zajęć poznały historię powstania tego święta oraz różne rodzaje
      kawy. Najważniejszym punktem zajęć było – malowanie kawą, które sprawiło
      dzieciom wiele satysfakcji.

     • Pasowanie na Świetliczaka

     • 29 września odbyło się pasowanie na Świetliczaka. To szczególne święto dla
      dzieci z klasy I. Na początku przypomnieliśmy sobie wszystkie zasady
      obowiązujące w świetlicy. Później dzieci przechodziły 3 próby: wiedzy
      (rozwiązywanie zagadek), ciszy ( 1minuta), wygimnastykowanego języka oraz
      sprawności. Na zakończenie zajęć dzieci otrzymały pamiątkowy dyplom oraz
      nagrody-niespodzianki.

     • Światowy Dzień Dziecięcego Orderu Uśmiechu

     • 21 września to Światowy Dzień Orderu Uśmiechu. To jedyne odznaczenie, które
      przyznają dzieci. Już od 55 lat dzieci wręczają Order Uśmiechu dorosłym
      przyjaciołom.
      „Z uśmiechem przez życie” – oto motto każdej osoby dorosłej, która została
      nagrodzona Orderem Uśmiechu przez dzieci. Trzeba przyznać, że otrzymanie
      takiego odznaczenia sprawia, że serce rośnie! Co ważne, nagrodzona osoba musi
      wypić sok z cytryn i uśmiechnąć się.
      Dzieci w świetlicy tworzyły własne Ordery Uśmiechu, które po powrocie do
      domu wręczą swoim najbliższym.

     • Światowy Dzień Urody i Światowy Dzień Fryzjera

     • 13 września, w świetlicy szkolnej „Słoneczko”, obchodziliśmy Światowy Dzień
      Urody i Światowy Dzień Fryzjera. Już od starożytności ludzie głowili się nad
      tym, aby wynaleźć specyfiki zachowujące urodę i zdrowy wygląd. Dzień urody
      jest okazją do świętowania dla wszystkich osób zajmujących się zawodowo
      dbaniem o urodę innych jak i dla każdego. Tego dnia dzieci poznały zawody,
      które dbają o urodę innych osób. Każde dziecko, w tym dniu, mogło stać się
      fryzjerem, makijażystką lub manikiurzystką.

     • „ PRZERWA NA CZYTANIE 2022”

     •  

      Drodzy Uczniowie !!!!

      Nasza szkoła została zgłoszona do III Międzynarodowej edycji VII Ogólnopolskiej Akcji
      bicia rekordu w czytaniu na przerwie. Pewnego październikowego dnia spotkamy się wszyscy
      na przerwach, aby czytać swoje ulubione książki. W bibliotece szkolnej powstanie Strefa
      Czytanie dla Pierwszaków, którym czytać będą starsi uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy naszej szkoły .
      Więcej informacji przekażę wkrótce
      Bibliotekarz – Joanna Strach

     • Kodowanie na dywanie

     • W dniu 26.09 w Świetlicy Słoneczko rozpoczął się cykl zajęć w oparciu o scenariusze programu
      „Kodowanie na dywanie” Pani Anny Świć . Uczniowie wykorzystując matę i kolorowe kubki układali
      jesienne drzewo. Dzięki temu zadaniu rozwijali współpracę, opanowali pojęcia związane z
      położeniem na macie: góra, dół, lewo, prawo oraz umiejętność słuchania i wykorzystania informacji
      zawartej w tekście. Zajęcia prowadzi Pani Marzena Skonieczna.

     • Świetlicowy Dzień Kropki

     • 15 września obchodziliśmy w świetlicy Dzień Kropki czyli święto
      kreatywności. Rozwiązywaliśmy kropkowe zadania, liczyliśmy ukryte kropki,
      kodowaliśmy według podanego wzoru i kolorowaliśmy plakat. Wszyscy dobrze
      się bawili.