• Eksperyment edukacją przyszłości

   • Gmina  Miasto  Elbląg  rozpoczęła  realizację projektu:

    „Eksperyment edukacją przyszłości – doposażenie bazy dydaktycznej elbląskich szkół podstawowych do rozwijania kompetencji matematyczno

    – przyrodniczych”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020.

    Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji matematycznych  i przyrodniczych 680 uczniów (kl. VII) z 15 elbląskich szkół podstawowych i 2 SOSW w ramach tworzenia warunków dla nauczania eksperymentalnego poprzez doskonalenie kwalifikacji/kompetencji dydaktycznych 100 nauczycieli, wychowawczych 150

    rodziców/opiekunów i organizację zajęć dodatkowych w cyklu dwuletnim od 01.02.2018.do 31.01.2020 r.

     

    Działania      zaplanowane      do      wdrożenia      w      projekcie  to:

    1. Wyposażenie szkolnych pracowni w pomoce dydaktyczne do nauczania przedmiotów przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki, geografii) i     matematyki     w     15     szkołach     podstawowych     i     2    SOSW

     

    1. Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli przedmiotów przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki, geografii)     i     matematyki      poprzez szkolenia

     

    1. Kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki prowadzonych w oparciu o metodę eksperymentu poprzez organizację zajęć dodatkowych: dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających uzdolnienia oraz kół zainteresowań.

     

    1. Podniesienie poziomu kompetencji wychowawczych rodziców/opiekunów uczniów 17 szkół podstawowych poprzez organizację indywidualnych konsultacji prowadzonych przez psychologów/pedagogów w szkołach.

     

    Projekt wpisuje się w reformę oświatową likwidującą gimnazja i wprowadzającą              8-letnią szkołę podstawową. Wartość projektu ogółem: 4 310 057,63 zł

    Uzyskane dofinansowanie: 4 078 457,63 zł

     

   • Pokonując trudności wędrując ku przyszłości

   •         

    Nasza placówka przystąpiła do konkursu w ramach programu Erasmus+ sektor Edukacja Szkolna, a dofinansowanie na realizację projektu otrzymaliśmy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt zakładał uczestnictwo ósemki nauczycieli w mobilności, podczas której mieli możliwość poznania specyfiki szkół podstawowych w Wielkiej Brytanii oraz obserwowania zajęć w nich prowadzonych. Wybierając partnera projektu, kierowano się jego doświadczeniem w systemie edukacji na poziomie Primary School – Szkoły Podstawowej. Chciano poszerzyć wiedzę dotyczącą podobieństw i różnic jakie zachodzą między polską a brytyjską szkołą, a także zdobyć informacje dotyczące radzenia sobie z sytuacjami trudnymi w klasie szkolnej. Uczestnictwo w projekcie pozwoliło wyposażyć nauczycieli w odpowiednie umiejętności, które pomogą uczniom rozpoznawać i nazywać własne uczucia, wyrażać i akceptować swoje i cudze emocje, kształtować pozytywną samoocenę oraz własną tożsamość, a także efektywnie współdziałać w grupie. Zdobyte doświadczenie zostanie włączone w planowanie, tworzenie i realizację programów autorskich, np. innowacje pedagogiczne, zajęcia pozalekcyjne, programy wychowawcze czy plan działań profilaktycznych.

   • Dzisiaj nauka, jutro sukces

   •  

    Projekt  jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki, Działanie 2.2. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie 2.2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów-projekty ZIT bis Elbląg.

    Beneficjentem projektu jest Fundacji „PRO-SCHOLAM”, która realizuje  projekt
    w partnerstwie z Gminą Miastem Elbląg. Biuro projektu mieści się w siedzibie Fundacja „PRO-SCHOLAM” ul. Daszyńskiego 1,
     82-300 Elbląg,

    Zasięg projektu – uczniowie/ uczennice, nauczyciele/ nauczycielki, rodzice/ opiekunowie uczniów z następujących szkół:

    1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Elblągu,
    2. Szkoła Podstawowa nr 8 w Elblągu,
    3. Szkoła Podstawowa nr 14 w Elblągu,
    4. Szkoła Podstawowa nr 23 w Elblągu.

    Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych u 128 uczniów 4 szkół podstawowych (Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 8, Szkoły Podstawowej nr 14, Szkoły Podstawowej nr 23) prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg w zakresie nauk językowych i ICT oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy (innowacyjności, kreatywności, pracy zespołowej), zwiększenie umiejętności i kompetencji zawodowych 20 nauczycieli oraz podniesienie świadomości i wiedzy 40 rodziców w zakresie prawidłowego wspomagania rozwoju dzieci w okresie 01.02.2018 - 31.01.2020.

    1. W ramach zadania uczestnicy będą mogli skorzystać ze wsparcia:
    1. Formy wsparcia dla uczniów/uczennic:

    w dodatkowych zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe uczniów: językowe, ICT:

    - język angielski (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze),

    - język angielski (zajęcia rozwijające zainteresowania/uzdolnienia),

    - ICT(zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze),

    - ICT (zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia),

    w dodatkowych zajęciach kształtujących właściwe postawy/umiejętności  uczniów: kreatywność, innowacyjność, pracę zespołową:

    - edukacja ekonomiczna (trening kreatywności w biznesie),

    - zajęcia z kuratorem,

    - zajęcia ruchowe,

    we wsparciu uczniów w zakresie działań z obszaru doradztwa edukacyjno – zawodowego:

    - zajęcia z  doradztwa edukacyjno-zawodowego.

    1. Formy wsparcia dla nauczycieli/nauczycielek:

    w doskonaleniu umiejętności i kompetencji nauczycieli:

    - szkolenie: Kształcenie kompetencji kluczowych uczniów,

    - szkolenie: Kształtowanie postaw/umiejętności uczniów: kreatywność, innowacyjność, praca w zespole,

    - szkolenie: Doradztwo edukacyjno – zawodowe.

    1. Formy wsparcia dla rodziców/opiekunów:

    w warsztatach dla rodziców/opiekunów:

    - warsztaty: Prawidłowe wspomaganie rozwoju dziecka.

    1. Udział we wszystkich formach wsparcia realizowanych w ramach projektu jest dobrowolny i bezpłatny.
   • „Write, read, eat”

   •                  

    Nasza placówka przystąpiła do konkursu w ramach programu Erasmus+ sektor Edukacja szkolna. Koordynatorem projektu jest Washingborough Academy z Lincoln (Wielka Brytania), natomiast nasza Szkoła wraz z Osnovna šola z Brusnice (Słowenia) jesteśmy partnerami.

    Projekt rozpoczął się w październiku 2016 r. a jego zakończenie przewidziane jest na koniec roku 2018. Jego podstawowymi założeniami jest popularyzacja czytania oraz pisania wśród uczniów. W tym celu zostały opracowane zadania podnoszące umiejętności uczniów w priorytetowych obszarach. Jedne z nich mają pozwolić na poprawę umiejętności piśmienniczych. Natomiast drugie związane są z promowaniem zdrowego żywienia i regionalnych potraw oraz czytanie literatury, w której występuje ten wątek.

    Projekt został wyróżniony przez brytyjski urząd jako studium przypadku dla przeciwdziałania otyłości u dzieci i został opisany na stronie internetowej:

    https://www.gov.uk/government/case-studies/washingborough-academy

    W ramach przedsięwzięcia zaplanowanych jest sześć mobilności w państwach partnerskich, podczas których omawiane są poszczególne etapy działania, określane plany na dalszą pracę oraz wymiana doświadczeń w zakresie edukacji w poszczególnych krajach.

    Elementami towarzyszącymi działaniom jest stworzenie projektu eTwinning o takiej samej nazwie oraz systematycznie zamieszczanie postępów w realizacji projektu na TwinSpace.

   • Travelling around the world through tales

   • Projekt realizowany w ramach programu Comenius 

    w latach 2012 -2014

    Głównym celem projektu „Podróże dookoła świata przez opowiadania” jest zmotywowanie uczniów do zainteresowania czytaniem.

    Wierzymy, że dzięki współpracy między szkołami z różnych krajów, motywacja uczniów, aby poznać historie opowiedziane i wyjaśnione przez dzieci w podobnym wieku będą bardzo motywujące dla naszych uczniów.

    Poprzez opowiadania i wspólne działania, każdy z nas będzie mógł poznać kulturę i obyczaje różnych krajów.

    Jako, że projekt trwa dwa lata, będziemy opracowywać sześć tematów, jeden na każdy semestr. Podczas pierwszego roku realizacji projektu, przygotujemy opowiadania i działania związane z następującymi zagadnieniami: ciało człowieka, zwierzęta i przeszłość. W drugim roku przygotujemy opowiadania  oraz działania związane z następującymi  obszarami tematycznymi: środowisko, żywność i Science Fiction.

    Po przedstawieniu opowiadania, przygotujemy kilka czynności związanych z nim i tematem, który chcemy przeanalizować. Ponieważ chcemy, aby nasi uczniowie wykazywali zainteresowanie w zakresie czytania, każde opowiadanie zostanie przedstawione w inny sposób, aby nasi uczniowie byli zmotywowani, aby poznać opowiadania, które zostaną przedstawione przez zaprzyjaźnione kraje.

    Opowiadania jako instrument globalizacji wspomnianych obszarów pozwoli nam wykonać wiele działań z naszymi uczniami w celu uwydatnienia programu nauczania we wszystkich szkołach biorących udział w naszym projekcie.

    Uznaliśmy za ważne, aby wziąć pod uwagę krajowe priorytety wszystkich partnerów w jak najszerszym zakresie:  wdrożenie zintegrowanych treści dydaktycznych i  języka(CLIL) w Hiszpanii, zawrzeć partnerstwo z udziałem szkół z Londynu i zarejestrowanych w projekcie eTwinning (UK), SEN szkoły, które nie aplikowały wcześniej (Turcja).