• KLAUZULA INFORMACYJNA

    Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) oraz na podstawie art. 11 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) informuję, że:

     

    Tożsamość administratora

    Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest Szkoła Podstawowa nr 8 im. Stanisława Staszica w Elblągu, ul. Szańcowa 2, 82-300 Elbląg, reprezentowana przez dyrektora – Panią ALICJĘ BAŁCHAN.

     

    Dane kontaktowe administratora

    Z administratorem – dyrektorem szkoły – można skontaktować się pisemnie na adres siedziby administratora.

     

    Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD)

    Administrator wyznaczył IOD, którym jest Pan ARTUR GRONEK i Pani MARIA DREZNER (zastępca IOD). Kontakt do IOD poprzez e-mail: iod@ecuw.eu lub telefonicznie: 55-625-68-08 oraz do zastępcy IOD poprzez e-mail: maria.drezner@ecuw.eu lub telefonicznie: 55-625-68-00.

    Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych Państwa lub danych dziecka.

     

    Cele przetwarzania i podstawa prawna

    Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) w celu realizacji ciążących na administratorze obowiązków prawnych – zadań statutowych placówki: dydaktycznych, wychowawczych, profilaktycznych i opiekuńczych określonych w Ustawie Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (t.j. Dz.U. 2023 poz. 900) oraz w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2230 z późn. zm.), a w zakresie w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.

     

    Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

    Państwa dane osobowe i dane osobowe dzieci mogą być udostępniane odbiorcom upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa (np. System Informacji Oświatowej) oraz podmiotom świadczącym na rzecz szkoły usługi informatyczne (dostawcom systemów informatycznych i usług IT).

    Odbiorcą Państwa danych i danych dzieci są osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności wiążące się z koniecznością przetwarzania danych.

     

    Odbiorcami danych osobowych Państwa oraz danych dziecka będą m.in.:

    • Urząd Miejski w Elblągu,
    • Warmińsko-Mazurskie Kuratorium Oświaty,
    • towarzystwa ubezpieczeniowe,
    • podmiot sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi,
    • operatorzy pocztowi i kurierzy,
    • banki w zakresie realizacji płatności,
    • podmioty świadczące na rzecz szkoły usługi niezbędne do wykonania zobowiązań nałożonych na szkołę przez przepisy prawa (np. EPED w zakresie rekrutacji). Państwa dane osobowe i dane dzieci mogą być przekazane odpowiednim organom publicznym.

     

    Administrator nie przekazuje, ani nie zamierza przekazywać posiadanych danych osobowych Państwa i danych dzieci do państwa trzeciego, czy organizacji międzynarodowych. Administrator nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie stosuje profilowania.

     

    Okres przechowywania danych

    Państwa dane osobowe oraz dane dzieci są przechowywane i usuwane w terminach wskazanych w jednolitym rzeczowym wykazie akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega administrator, a jeżeli te przepisy nie wskazują okresu dotyczącego konkretnej sprawy – dane przechowane będą w możliwie najkrótszym czasie, niezbędnym do realizacji obowiązku lub usługi.

    Po zakończeniu przetwarzania, dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż pierwotny cel przetwarzania.

    Dane osobowe będą przechowywane przez okres edukacji dziecka w Szkole Podstawowej nr 8 w Elblągu oraz archiwizowane zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.

     

    Prawo do ograniczenia przetwarzania i prawa podmiotów danych

    Osoba, której dane są przetwarzane w granicach określonych w RODO ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, a w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych – prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

     

    Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

    Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

     

    Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

    Adres: ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa

     

    Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

    Podanie przez Państwa danych osobowych wynikających z przepisów prawa (realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych, profilaktycznych i opiekuńczych) jest obowiązkowe, natomiast danych fakultatywnych (podejmowanie akcji edukacyjnych, promocja osiągnięć i pozytywnego wizerunku szkoły) jest dobrowolne.