• Mowa, jako sposób porozumiewania się pełni istotną funkcję nie tylko w procesach komunikacyjnych, ale jest także wyznacznikiem prawidłowego rozwoju psychicznego dziecka. Większość relacji społecznych opartych jest na mowie ustnej, a dziecko z problemami w tym zakresie i świadome swoich trudności, często staje się milczące, nieśmiałe, a w rezultacie wycofane z życia dziecięcej społeczności. Nieusunięta wada wymowy negatywnie wpływa również na rozwój umiejętności czytania i pisania oraz na rozwój słuchu fonematycznego, który warunkuje prawidłowe rozumienie mowy. Ważna jest więc praca nad prawidłową artykulacją i całościowym rozwojem mowy.

     Zajęcia terapii logopedycznej odbywają się raz w tygodniu i trwają 45 minut. Zajęcia odbywają się w grupach 4-osobowych, a w szczególnych przypadkach – indywidualnie.

     Uczniowie zakwalifikowani na terapię zostają na podstawie prowadzonych, przez logopedę, badań przesiewowych, a także w przypadku posiadanego orzeczenia lub opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

     Dzieci, uczęszczające na terapię powinny założyć zeszyt lub teczkę do zbierania materiałów i utrwalania ich w domu. Rodzice są zobowiązani do nawiązania kontaktu z logopedą, aby otrzymać informacje o stanie mowy dziecka, na temat pracy z dzieckiem w domu oraz postępów na zajęciach.

     Z uwagi na specyfikę terapii logopedycznej ważne jest, by zadawane przez logopedę ćwiczenia były wykonywane codziennie przez 15 minut, przed lustrem, zawsze w obecności rodzica, który, zgodnie z instrukcją, poprawi ewentualne błędy. Ćwiczenia są zapisywane, wklejane do zeszytu lub umieszczane w teczce logopedycznej.

      

     Zapewniam, że terapia jest zawsze prowadzona                               z zachowaniem zasad poufności.

      

     Rodzicu!

     Warunkiem skutecznej terapii logopedycznej jest praca z dzieckiem w domu.  Bez niej nie będzie efektów w postaci poprawnej wymowy lub będą one znacznie rozłożone w czasie.

      

     Zapraszam do kontaktu i śledzenia postępów terapii swoich dzieci.

     logopeda szkolny

     Agnieszka Zagulska-Narwojsz